J A V N I    P O Z I V
ZA REALIZACIJU MJERA PODRŠKE POSLOVNIM SUBJEKTIMA ZA SANIRANJE POSLJEDICA POPLAVA
     
„Udruženje za razvoj NERDA“, Tuzla i „EDA - Agencija za razvoj preduzeća“, Banja Luka:
O B J A V LJ U J U
JAVNI POZIV
„ZA REALIZACIJU MJERA PODRŠKE POSLOVNIM SUBJEKTIMA
ZA SANIRANJE POSLJEDICA POPLAVA“

Datum objave: 01. septembar 2014. godine

1. PREDMET I TRAJANJE JAVNOG POZIVA

Predmet ovog javnog poziva je dodjela bespovratnih finansijskih sredstava u okviru Programa podrške poslovnim subjektima za saniranje posljedica poplava na odabranim područjima (Program).
Javni poziv se realizuje u okviru projekta "CREDO Krajina" koji je finansiran od strane Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju - Sida.
Poziv se objavljuje u dnevnim novinama "Nezavisne novine" i "Avaz", te na web stranicama NERDA-e www.nerda.ba i EDA-e www.edabl.org.

2. PROGRAM ZA SANACIJU POSLJEDICA POPLAVE ZA POSLOVNE SUBJEKTE

U skladu sa predloženim i odobrenim Programom, Udruženje za razvoj NERDA, Tuzla, i EDA- Agencija za razvoj preduzeća, Banja Luka, će implementirati aktivnosti koje će putem bespovratnih finansijskih sredstava podržati stvaranje osnovnih uslova poslovnim subjektima za nastavak obavljanja privrednih aktivnosti. Cilj Programa jeste brži oporavak od posljedica poplava i nastavak rada, te zadržavanje broja zaposlenih u poslovnim subjekatima.

3. SJEDIŠTE POSLOVANJA I PRIVREDNI SEKTOR

Sjedište poslovanja - U skladu sa podacima nadležnih institucija o područjima odnosno jedinicama lokalne samouprave koje su pogođene poplavama, za finansijska sredstva u okviru ovog Programa mogu da se prijave samo poslovni subjekti sa sjedištem poslovanja ili izdvojenom poslovnom jedinicom u sljedećim jedinicama lokalne samouprave:

Grupa jedinica lokalne samouprave I:

Banovići, Bijeljina, Brod, Bratunac, Brčko Distrikt, Čelić, Gračanica, Gradačac, Doboj Istok, Donji Žabar, Han Pijesak, Kalesija, Kladanj, Lopare, Lukavac, Milići, Modriča, Osmaci, Odžak, Orašje, Pelagićevo, Petrovo, Sapna, Srebrenik, Srebrenica, Šekovići, Teočak, Tuzla, Ugljevik, Vlasenica, Vukosavlje, Zvornik, Živinice, Olovo, Žepče, Zavidovići, Zenica.

Grupa jedinica lokalne samouprave II:

Banja Luka, Bihać, Bosanska Krupa, Bosanski Petrovac, Bosansko Grahovo, Bužim, Cazin, Čelinac, Derventa, Dobretić, Drvar, Dubica, Gradiška, Glamoč, Istočni Drvar, Jajce, Jezero, Ključ, Kneževo, Kostajnica, Kotor Varoš, Krupa na Uni, Kupres (RS), Laktaši, Mrkonjić Grad, Novi Grad, Oštra Luka, Petrovac, Prijedor, Prnjavor, Ribnik, Sanski Most, Srbac, Šipovo, Teslić, Velika Kladuša.

Privredni sektori - Pravo na prijavu imaju samo poslovni subjekti koji posluju u okviru sljedećih privrednih sektora:
  1. Metaloprerađivačka industrija,
  2. Drvoprerađivačka industrija,
  3. Prehrambena industrija (osim primarne poljoprivredne proizvodnje),
  4. Proizvodnja plastike i izrada alata (samo za poslovne subjekte iz grupe jedinica lokalne samouprave I),
  5. Proizvodnja kože i obuće (samo za poslovne subjekte iz grupe jedinica lokalne samouprave II).

4. SUBJEKTI KOJI MOGU PODNIJETI ZAHTJEV

Prijave za dodjelu bespovratnih finansijskih sredstava mogu podnijeti poslovni subjekti koji ispunjavaju sljedeće uslove:
  1. Da su pretrpjeli direktnu štetu od poplava,
  2. Da imaju sjedište poslovanja ili izdvojenu poslovnu jedinicu u jednoj od jedinica lokalne samouprave iz tačke 3. ovog poziva,
  3. Da su privredna društva u privatnom vlasništvu, registrovana u skladu sa domaćim propisima,
  4. Da posluju u jednom od privrednih sektora koji su navedeni u tački 3. ovog poziva,
  5. Da zapošljavaju maksimalno 300 radnika, osim u slučaju poslovnih subjekata iz sektora proizvodnje kože i obuće na koje se ovo ograničenje ne primjenjuje.

5. SUBJEKTI KOJI NE MOGU PODNIJETI ZAHTJEV

Poslovni subjekti ne mogu učestvovati u realizaciji Programa:
  1. Ukoliko su pod stečajem ili likvidacijom, ili su obustivili poslovne aktivnosti,
  2. Ukoliko su predmet postupaka za proglašenje stečaja ili za izdavanje naloga za prisilnu likvidaciju,
  3. Ukoliko su, za aktivnost/trošak za koje se namjeravaju prijaviti u okviru ovog javnog poziva, već dobili grant sredstva od nekog drugog donatora,
  4. Ukoliko nisu ispunili sve svoje obaveze koje se odnose na uplatu poreza i doprinosa prema domaćim propisima zaključno sa 31.03.2014. (za štete nastale u maju) ili 30.06.2014. (za štete nastale u avgustu),
  5. Ukoliko postoji bilo koji oblik sukoba interesa1.
Ispunjenost uslova iz tačaka (a) do (e), poslovni subjekti dokazuju izjavom da ne spadaju ni u jednu od gore navedenih kategorija (Aneks 2 - Izjava podnosioca prijave).

1Pod sukobom interesa se podrazumijeva svaka situacija u kojoj je ugroženo nepristrasno i objektivno djelovanje davaoca sredstava, ili je poštovanje načela konkurencije, zabrane diskriminacije ili jednakog tretmana podnosilaca prijava, vezano uz proceduru dodjele sredstava ili same realizacije ugovora, ugroženo razlozima koji uključuju porodične ili druge veze, politički ili nacionalni afinitet, ekonomski interes ili bilo koji drugi zajednički interes s korisnikom.

6. PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI (NAMJENA)

Prihvatljive su samo aktivnosti čiji je cilj saniranje posljedica poplava na definisanim područjima i obuhvataju:
  • Nabavku mašina i opreme,
  • Popravak mašina i opreme,
  • Nabavku sirovina i drugog materijala za redovno obavljanje registrovane djelatnosti,
  • Građevinske radove na sanaciji objekata,

7. PRIHVATLJIVI TROŠKOVI

Prihvatljivim troškovima se smatraju svi dole navedeni troškovi, a koji su nastali u periodu od datuma nastanka poplave/štete, do isteka roka od 2 (dva) mjeseca od dana potpisivanja ugovora s korisnikom finansijskih sredstava.
Prihvatljivim će se smatrati sljedeći troškovi (vezani za dozvoljenu namjenu utroška sredstava):
  • Troškovi vezani za nabavku mašina, postrojenja i opreme, mjernih i kontrolnih uređaja i instrumenata, dijelova, te računarske opreme i programa koji su sastavni dio mašina i opreme, odnosno proizvodnog sistema,
  • Troškovi vezani za popravku mašina, postrojenja i opreme, mjernih i kontrolnih uređaja i instrumenata, te računarske opreme namijenjene isključivo za obavljanje poslovne djelatnosti,
  • Troškovi nabavke obrtnih sredstava i ostali troškovi potrebni za redovno obavljanje registrovane djelatnosti,
  • Troškovi nabavke građevinskog materijala i građevinskih radova za sanaciju oštećenih objekata,
Napomena: Troškovi trebaju biti knjigovodstveno evidentirani kod korisnika sredstava.

8.NEPRIHVATLJIVI TROŠKOVI

  • Troškovi nastali prije dana nastanka poplave (prije 04.05.2014 - za štete nastale u maju, odnosno prije 03.08.2014 - za štete nastale u avgustu),
  • Porez na dodanu vrijednost, sa računa za pravdanje pomoći,
  • Nabavka/popravak/najam motornih vozila,
  • Građevinski materijal i građevinski radovi za gradnju novih objekta.

9. IZNOS SREDSTAVA I SUFINANSIRANJE OD STRANE KORISNIKA

Ukupan iznos sredstava za realizaciju Programa iznosi do 993.000,00 KM. Od pomenutog iznosa sredstava, sufinansiraće se troškovi prijava odobrenih od strane Komisije za ocjenu prijava, sa područja djelovanja Udruženja za razvoj NERDA, Tuzla i EDA - Agencija za razvoj preduzeća, Banja Luka.
Iznos sredstava koja mogu biti odobrena u okviru Programa moraju se uklopiti u raspon dole navedenih minimalnih i maksimalnih iznosa za pojedinačne korisnike. Pored toga, iznos pojedinačnog granta ne može biti veći od 70% od ukupnog iznosa aktivnosti za čiju se realizaciju sredstva dodjeljuju. Preostali iznos mora biti sufinansiran od strane korisnika sredstava. Pod sufinansiranjem se podrazumijeva korišćenje vlastitih finansijskih sredstava za realizaciju aktivnosti navedenih u prijavi. Doprinosi koji se odnose na ulaganje vlastitog rada, opreme i sl, ne mogu se smatrati sufinansiranjem.
  1. Minimalan iznos granta: 10.000,00 KM,
  2. Maksimalan iznos granta: 20.000,00 KM.

10. OCJENA PRIJAVA

Prijave će biti razmotrene i procijenjene od strane Komisije za ocjenu prijava (Udruženje za razvoj NERDA i EDA- Agencija za razvoj preduzeća).
Samo prijave koje su kompletne kada je u pitanju tražena dokumentacija, te prihvatljive u pogledu uslova prihvatljivosti poslovnih subjekata i predložene namjene sredstava i troškova, mogu biti razmatrane za dodjelu finansijskih sredstava, a u suprotnom će biti odbačene.
Prilikom ocjene prijava, Komisija će uzeti u obzir sljedeće Kriterijume:
  1. Broj održanih radnih mjesta - maksimalno 50% bodova,
  2. Odnos procijenjene štete i poslovnog prihoda prema finansijskom izvještaju poslovnog subjekta na dan 31.12.2013. - maksimalno 30% bodova,
  3. Udio prihoda od izvoza u odnosu na poslovni prihod, prema finansijskom izvještaju poslovnog subjekta na dan 31.12.2013. - maksimalno 20% bodova.
Dodatne informacije, podaci i dokumentacija u postupku evaluacije pristiglih prijava, mogu biti zahtijevani.

11. KAKO PODNIJETI PRIJAVU

Prijavni obrasci i obavezna prateća dokumentacija:

Zainteresovani poslovni subjekti obavezni su podnijeti sve propisane prijavne obrasce, kao i prateću dokumentaciju. Podnose se sljedeći prijavni obrasci:
  1. Aneks 1 - Aplikaciona forma za pomoć (MS Word dokument 307 kB ),
  2. Aneks 2 - Izjava podnosioca prijave (MS Word dokument 39 kB ).
Pored navedenih obrazaca, poslovni subjekti su obavezni dostaviti i sljedeću dokumentaciju:
  1. Ovjerenu fotokopiju zapisnika/izvještaja o nastanku/procjeni štete sačinjenu od strane poslovnog subjekta i/ili zapisnika/izvještaja osiguravajuće kuće,
  2. Ovjerenu fotokopiju potvrde o prijavi štete izdate od strane nadležne službe/komisije jedinice lokalne samouprave, i/ili ovjerenu fotokopiju potvrde o prijavi štete izdate od strane Uprave za indirektno oporezivanje BiH (ukoliko poslovni subjekti istu posjeduju),
  3. Fotokopiju aktuelnog/posljednjeg rješenja o registraciji poslovnog subjekta (za izdvojene poslovne jedinice potrebno je dostaviti i ovjerenu fotokopiju rješenja o prijavi izdvojene poslovne jedinice),
  4. Fotokopiju bilansa stanja i bilansa uspjeha poslovnog subjekta za 2013. godinu (na fotokopiji mora biti vidljiv pečat APIF-a odnosno AFIP-a),
  5. Fotokopiju posljednjeg obavještenja o razvrstavanju poslovnog subjekta izdatog od strane nadležnog statističkog organa,
  6. Original ili ovjerenu fotokopiju uvjerenja o izmirenim poreskim obavezama i obavezama doprinosa izdatog od strane nadležne poreske uprave (stanje na dan 31.03.2014. godine ili 30.06.2014. godine u zavisnosti od toga da li šteta nastala u maju 2014. godine ili avgustu 2014. godine),
  7. Original ili ovjerenu fotokopiju uvjerenja o izmirenim obavezama izdatog od strane nadležne jedinice Uprave za indirektno oporezivanje BiH (stanje na dan 31.03.2014. godine i/ili 30.06.2014. godine u zavisnosti od toga da li šteta nastala u maju 2014. godine ili avgustu 2014. godine),
  8. Original ili ovjerenu fotokopiju liste osiguranih lica/izvještaj o broju zaposlenih radnika sa stanjem na dan 31.08.2014. godine, izdate od strane nadležne poreske uprave.
Način pružanja dodatnih informacija

Dodatne informacije u vezi ovog poziva mogu biti pružene zainteresovanim poslovnim subjektima, ali isključivo pismenim putem. Zainteresovanim će se dati mogućnost da postavljaju pitanja vezana za učešće u Programu. Pitanja se mogu poslati e-mailom ili faksom, a krajnji rok za postavljanje pitanja je 5 (pet) dana prije isteka krajnjeg roka za prijem prijava.
Informacije se mogu zahtijevati putem e - maila ili faksa na dole navedene adrese, sa jasnom oznakom da se radi o pitanjima vezanim za Program.

Udruženje za razvoj NERDA:
e-mail adresa: nerda@nerda.ba
Fax: 035 369 903

EDA-Agencija za razvoj preduzeća:
E-mail adresa: eda@edabl.org
Fax: 051/318-838

Odgovori na postavljena pitanja biće objavljeni na web stranicama u roku od 3 (tri) dana od dana dostavljanja pitanja. Sva pitanja i odgovori biće objavljeni na Internet stranicama: www.nerda.ba i www.edabl.org

12. NAČIN DOSTAVLJANJA PRIJAVA

Svi prijavni obrasci i prateća dokumentacija dostavljaju se u jednoj, zapečaćenoj koverti, preporučenom pošiljkom ili lično, sa naznakom "Prijava za PROGRAM PODRŠKE POSLOVNIM SUBJEKTIMA ZA SANIRANJE POSLJEDICA POPLAVA, ne otvarati prije sastanka Komisije".

Poslovni subjekti sa sjedištem u jednoj od jedinica lokalne samouprave iz grupe I, prijave dostavljaju na sljedeću adresu:

Udruženje za razvoj NERDA
M. i Ž. Crnogorčevića 5, 75000 Tuzla

Poslovni subjekti sa sjedištem u jednoj od jedinica lokalne samouprave iz grupe II, prijave dostavljaju na sljedeću adresu:

EDA - Agencija za razvoj preduzeća
Đure Jakšića 11, 78000 Banja Luka

Krajnji rok za dostavljanje prijava je:
  1. Za prijave koje se dostavljaju lično: 19.09.2014. godine, do 16.00 časova,
  2. Za prijave poslate poštom: prijave sa poštanskim žigom/potvrdom o predaji na poštu prije 19.09.2014. godine, do 16.00 časova, a pristigle na gore navedene adrese najkasnije do 26.09.2014. godine.
Prijave predate/pristigle nakon navedenih rokova neće se razmatrati.

13. DODJELA SREDSTAVA IZABRANIM POSLOVNIM SUBJEKTIMA

Izbor korisnika sredstava se vrši prema rang listi sve do raspodjele raspoloživih sredstava.
S ciljem dodatne provjere i kontrole, davaocu sredstava će biti omogućen obilazak podnosilaca prijava za koje se predlaže dodjela sredstava, kao i obilazak njihovih poslovnih prostorija i pogona.
Nakon donošenja odluke o odobravanju prijave (dodjeli granta), korisnik sredstava sklapa ugovor o dodjeli bespovratne pomoći sa davaocem sredstava kojim se obavezuje na namjensko trošenje dodijeljene pomoći, u skladu s Programom, ovim javnim pozivom i Aneksom 1 - Aplikaciona forma.
Davalac sredstava zadržava pravo da odbije sufinansiranje prijava poslovnih subjekata ukoliko utvrdi da su isti, za namjenu za koju su se prijavili po ovom javnom pozivu, već koristili sredstva iz programa/projekata podrške poplavljenim poslovnim subjektima ili ukoliko, uvidom u stanje na terenu, utvrdi da je podnosilac prijave u postupku prijave dao lažne ili netačne podatke.

Korisnici sredstava dužni su, u roku od 2 (dva) mjeseca od dana potpisivanja ugovora, realizovati aktivnosti iz prijave, dostaviti relevantnu dokumentaciju za namjensko trošenje sredstava koja su im dodijeljena, zajedno sa zahtjevom za isplatu sredstava.
  • Poslovni subjekti koji su već sanirali štetu moći će odmah nakon potpisivanja ugovora dostaviti zahtjev za isplatu sredstava, dokumentaciju koja dokazuje utrošak (računi, izvodi, otpremnice), te drugu zahtijevanu dokumentaciju. Po odobravanju zahtjeva od strane davaoca sredstava, iznos odobrenih sredstava može biti uplaćen na račun korisnika sredstava u roku od 15 dana od dana odobravanja zahtjeva.
  • Poslovni subjekti koji nisu sanirali štetu, dužni su da, u roku od 2 (dva) mjeseca nakon potpisivanja ugovora, realizuju odobrene aktivnosti, te dostave zahtjev za isplatu odobrenih sredstava, zajedno sa dokumentacijom kojom dokazuju utrošak. Nakon toga, davalac sredstava isplaćuje odobreni iznos u roku od 15 dana od dana odobravanja zahtjeva.
Ukoliko se utvrdi da je korisniku sredstava na dan isplate blokiran poslovni račun, davalac sredstava neće izvršiti isplatu o čemu će obavijestiti korisnika sredstava.

U opravdanim slučajevima, korisnici sredstava mogu podnijeti zahtjev za produženje ugovorenog roka za dostavu dokaza o namjenskom utrošku dodijeljenih sredstava i to najkasnije 10 dana prije isteka ugovorenog roka. Opravdanost takvih zahtjeva, ocjenjuje davalac sredstava.

Lista odabranih projekata će biti objavljena na web stranicama www.nerda.ba i www.edabl.org

14. MONITORING

U svrhu provođenja kontrole namjenskog korištenja sredstava, davalac sredstava je ovlašćen izvršiti provjeru korišćenja odobrenih sredstava uvidom u originalnu dokumentaciju, te obilaskom korisnika sredstava i njegovih poslovnih objekata. Korisnici kod kojih se prilikom kontrole utvrdi nenamjensko trošenje sredstava, bit će dužni vratiti dodijeljena sredstva u roku od 8 dana od dana zahtjeva davaoca sredstava.

Takođe, predstavnici Švedske agencije za međunarodnu saradnju - Sida, i Ambasade Kraljevine Švedske u BiH, kao donatori, mogu izvršiti posjetu korisnicima kojima se odobre sredstva, a u cilju kontrole namjenskog utroška odobrenih sredstava.

Korisnik sredstava je, u cilju omogućavanja praćenja efekata odobrenih aktivnosti, dužan da, u roku od godinu dana od dana okončanja ugovora, davaocu sredstava na njegov zahtjev dostavi informacije koje se tiču poslovanja, stanja zaposlenosti, izvoza i dr.

15. REALIZACIJA PROGRAMA

Ovaj program realizuju Udruženje za razvoj NERDA, Tuzla i EDA - Agencija za razvojh preduzeća", Banja Luka uz podršku Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju - Sida.

PITANJA I ODGOVORI
Rb
Pitanje
Odgovor
1.
Postovani molimo da nam objasnite proceduru apliciranja za dodjelu granta za kompanije koje su pretrpjele stetu od poplava. Naime nama je u poplavama poplavljen kompletan skladisni prostor sa repromaterijalom i dio proizvodne hale . Nikada do sada nismo aplicirali niti za jedan grant pa se nadamo da cemo imati priliku dobiti pomoc u sanaciji i nabavki repromaterijala. U prilogu fotografije.
U tekstu javnog poziva pojašnjena je procedura apliciranja i postavljeni dokumenti za apliciranje.
2.
Poštovani, Molim vas da mi razjasnite jednu nejasnocu:
Vezano za uvjerenje o izmirenim obavezama od strane poreske uprave i UIO BiH- da li ova uvjerenja moraju biti na datum 31.03.2014. (jer smo poplavu pretrpjeli u maju) ili mogu poslužiti i uvjerenja koja smo dobili od ovih institucija na dane: 26.06.2014.(PORESKA UPRAVA) i 04.07.2014.(UIO BIH) da bi bili zadovoljeni uslovi javnog poziva?
U javnom pozivu je definisano da se dostavlja original ili ovjerena fotokopija uvjerenja o izmirenim poreskim obavezama i obavezama doprinosa izdatog od strane nadležne poreske uprave (stanje na dan 31.03.2014. godine ili 30.06.2014. godine u zavisnosti od toga da li šteta nastala u maju 2014. godine ili avgustu 2014. godine).
Ukoliko je u vašim potvrdama, sa datumima koje ste naznacili, navedeno da nemate neizmirenih obaveza, iste se mogu prihvatiti.
3.
Postovani! Privredno drustvo Helios se bavi proizvodnom djelatnoscu od 1971 godine te vise od jedne trecine kontinuirano proizvodnje plasiramo na inostrano trziste. Nase preduzece bi ispunjavalo uvjete za apliciranje po gore pomenutom Programu ukoliko bi Komisija za ocjenu prijava uvazila nas zahtjev Poreskoj upravi o obrocnom placanju duga za poreze i doprinose.
Trenutno smo u postupku potpisivanja sporazuma sa Poreskom upravom ali sumnjamo da ce isti biti potpisan do krajnjeg roka za dostavljanja prijava zbog kolektivnih godisnjih odmora u Upravi.
Moje pitanje glasi: Da li ce Komisija za ocjenu prijava po Programu podrske za sanaciju poplava nas Zahtjev uvaziti uz uslov da potpisan sporazum sa Poreskom upravom FBiH naknadno dostavimo?
S postovanjem!
U javnom pozivu je definisano da se dostavlja original ili ovjerena fotokopija uvjerenja o izmirenim poreskim obavezama i obavezama doprinosa izdatog od strane nadležne poreske uprave (stanje na dan 31.03.2014. godine ili 30.06.2014. godine u zavisnosti od toga da li šteta nastala u maju 2014. godine ili avgustu 2014. godine).
4.
Poštovani,
Molimo Vas da nam odgovorite da li odmah po apliciranju odredujemo u što namjeravamo utrošiti sredstva (za nabavku mašina, popravak opreme, nabavka obrtnih sredstava ..), ili tek nakon dobivanja sredstava (ako dobijemo).
Poštovani,
namjeru utroška/utrošenih sredstava navodite u aplikacionoj formi. Preporucujemo Vam da procitate poglavlje 13 javnog poziva.
5.
Molimo Vas da nam odgovorite na sledece pitanje :
Da li potvrde o izmirenim poreskim obavezama od strane UIO BiH i PU RS koje smo dužni dostaviti u okviru potrebne dokumentacije uz Prijavu mogu glasiti da smo obaveze izmirili sa stanjem 31.07.2014. ili one moraju decidno glasiti da smo obaveze izmirili zakljucno sa stanjem 31.03.2014.
Ovo Vas pitamo iz razloga što vec imamo izvadene potvrde o izmirenim obavezama sa stanjem na dan 31.07.2014.godine.
Poštovani, pogledajte odgovor na pitanje broj 2 koje je postavljeno na našoj web stranici, na sljedecem linku http://www.nerda.ba/nerdaeda2014.php
6.
Pitanje vezano za dodjelu nepovratnih sredstava od strane vaše organizacije. Vidim da ima dosta opština i gradova pa se pitam da li je Doboj slucajno ili namjerno izostavljen pošto ga nema ni u jednoj grupi.
Poštovani, kriteriji vezani za podrucje implementacije ovog poziva su dogovoreni sa donatorom. Preporucujemo Vam da pogledate pozive ostalih organizacija u kojima je Doboj naveden kao podrucje a na koje firme iz Doboja mogu aplicirati. Pozive možete pogledati na sljedecim linkovima: http://www.ba.undp.org/content/bosnia_and_herzegovina
/en/home/presscenter/articles/2014/08/29/
public-call-for-smes-eu-floods-recovery-programme/

http://firmaproject.ba/ba/news/news.aspx?id=1402
http://yep.ba/javni-poziv-za-mala-i-srednja-
preduzeca-program-oporavka-od-poplava/
7.
Poštovani,
Naše društvo pretrpilo je direktnu štetu za vrijeme majskih poplava, ali i tokom poplave u augustu.
Da li možemo podnijeti jednu prijavu za saniranje posljedica od obje poplave (uz dokaze za jednu i drugu poplavu) ili trebamo podnijeti dvije odvojene prijave i da li uz svaku prijavu mora biti priložena kompletna dokumentacija?
Hvala unaprijed na odgovoru
Poštovani, možete podnijeti samo jednu prijavu odnosno aplikaciju u kojoj možete navesti podatke o šteti nastaloj i u maju i u avgustu uz dostavljanje kompletne relevantne dokumentacije.
8.
Buduci da je od poplava prošlo nekoliko mjeseci i da smo sanirali odredene štete, da li se može aplicirati ako je sanacija ili popravka vec završena uz dostavljanje kopije racuna za izvršene radove?
Možete aplicirati. U javnom pozivu u poglavlju 13. Dodjela sredstava izabranim poslovnim subjektima definisano je da ce, poslovni subjekti koji su vec sanirali štetu, moci odmah nakon potpisivanja ugovora dostaviti zahtjev za isplatu sredstava, dokumentaciju koja dokazuje utrošak (racuni, izvodi, otpremnice), te drugu zahtijevanu dokumentaciju.
9.
2. Iako se u samom pozivu ne pominje kao uslov, u opisu Credo projekta se navodi da je on usmjeren na "mala i srednja preduzeca". Koji su tacni kriterijumi da bi se preduzece moglo prijaviti?
Procitajte poglavlje 4, kao i poglavlja 3,5,6,7,8,9,10,11,12 i 13.
10.
Da li su firme iz Maglaja u mogucnosti da se prijave na Javni poziv za realizaciju mjera podrske poslovnim subjektima za saniranje posljedica poplava? Nisam uspio naci Maglaj u pobrojanim jedinicama lokalne samouprave (na stranici www.nerda.ba).
Pravo da se prijave imaju poslovni subjekti definisani u poglavlju 3. Javnog poziva.
11.
Molim vas da mi pošaljete uslove koje treba ispuniti kako bi se mogli prijaviti za ovaj grant. Probao sam da udem preko stranice E-kapija ali nešto ne ide.
Uslovi su definisani u javnom pozivu objavljenom na stranici www.edabl.org i www.nerda.ba.
12.
Molimo vas da nam date bliža objašnjenja u vezi sa javnim pozivom za Grant sredstva za poslovne subjekte koji su pretrpjeli štetu od poplava.
Objašnjenja su data na stranici www.edabl.org i www.nerda.ba.
13.
Obracamo Vam se povodom Vašeg javnog poziva pod nazivom "Za realizaciju mjera podrške poslovnim subjektima za saniranje posljedica poplava" iz septembra tekuce godine. Realizacija javnog poziva u okviru projekta "CREDO Krajina" obuhvata poslovne subjekte, kako ste naveli, iz pet privrednih sektora. Osnovna djelatnost našeg preduzeca, "Grande Trivic d.o.o." je vadenje sljunka i niskogradnja, pa Vas molimo za odgovor da li mi, kao poslovni subjekat, možemo da podnesemo zahtjev za dodjelu bespovratnih finansijskih sredstava.
Prijave mogu da podnesu poslovni subjekti iz privrednih sektora kako je navedeno u poglavlju 3. Javnog poziva.
14.
Da li imamo pravo aplikacije, kao poslovni subjekt registrovan za obavljanje djelatnosti “slatkovodna akvakultura 3.22” ali i djelatnosti “prerade i konzerviranja ribe, ljuskara i mekušaca 10.20”?
Prijave mogu da podnesu poslovni subjekti iz privrednih sektora kako je navedeno u poglavlju 3. Javnog poziva.
15.
U vezi sa raspisanim Javnim pozivom „Za realizaciju mjera podrške poslovnim subjektima za saniranje poslljedica poplava“ tacka 11. Kako popuniti prijavu, stav 8. Stoji da smo uz zahtjev izmedu ostalog dužni dostaviti listu osiguranih lica sa stanjem na dan 31.08.2014. godine. Mi imamo ovjerenu listu od Poreske uprave sa stanjem na dan 19.08.2014. godine pa nas interesuje možemo li istu priložiti uz zahtjev (aplikaciju ) ili moramo izvaditi novu sa stanjem na 31.08.2014. godine.
Listu je potrebno dostaviti sa stanjem na dan 31.08.2014. godine.
16.
U avgustu 2014. g. imao sam direktnu štetu od poplave i prijavio opštinskoj komisiji.
Komisija je izaša na lice mjesta i napravila zapisnik. Zapošljavam tri radnika i registrovao sam djelatnost obrade drveta kao "mali preduzetnik" odnoso zanatska radnja. Imam li pravo na pomoc po ovom projektu?
Nažalost, ne možete aplicirati zbog toga što su prema uslovima koji su definisani u poglavlju 4. Javnog poziva prihvatljivi aplikanti iskljucivo privredna društva.
17.
Obracam vam se ispred firme Iradia Company, Laktaši koja je pretrpela štetu usled poplave u svojoj radnoj jedinici u Petrovu. Opština Petrovo nam je danas dostavila donji mail i obavestila nas o vašem Javnom pozivu. Iscitavajuci mail, naišli smo na uslove koji su nas doveli u nedoumicu i želeli bi vas zamoliti za pojašnjenje. Naime, naša firma je imala poplavu na farmi roditeljskih kokošaka na kojoj proizvodimo rasplodna jaja. Vaš program i mere navedene u njemu, bi nam bile više nego od pomoci u nabavci opreme koja nam je neophodna na farmi radi odvijanja proizvodnog ciklusa. Ipak, tacka 3. vašeg poziva navodi iz kojih oblasti privredni subjekti imaju pravo na prijavu, precizirajuci i prehrambenu industriju osim primarne poljoprivredne proizvodnje. Proizvodnja kojom se mi bavimo je stocarska proizvodnja. Da li je ovim vašim uslovom iskljucena samo ratarska proizvodnja, odnosno, biljna proizvodnja ili on ukljucuje i stocarsku proizvodnju? Odnosno, da li naša firma, obzirom na delatnost, ispunjava uslove vašeg poziva ili ne?
Molim vas da nam date odgovor na ovo pitanje, te da nas, u slucaju da ne ispunjavamo vaše uslove, uputite na organizaciju koja se bavi istim projektima ali za delatnost kojom se mi bavimo.
S obzirom na to da se djelatnost koju ste opisali svrstava u poljoprivrednu proizvodnju, a da pravo na prijavu imaju poslovni subjekti obuhvaceni sektorima koji su navedeni u poglavlju 3. ne ispunjavate uslove prihvatljivosti aplikanata. Za informaciju, USAID FARMA projekat ima otvoren POZIV ZA DOSTAVLJANJE ZAHTJEVA ZA FINANCIRANJE FOND ZA POMOC I OPORAVAK OD POPLAVA U SEKTORU POLJOPRIVREDE http://www.bosniafarma.ba/poziv-za-dostavljanje
-zahtjeva-za-financiranje-fond-za-pomoc-i-oporavak
-od-poplava-u-sektoru-poljoprivrede/
18.
Poštovani,
Zainteresovani smo da ucestvujemo u javnom pozivu za podršku i pomoc poplavljenim subjektima pa Vas molim za dodatno pojašnjenje. "Vitinka" ad treba izmedu ostalog da dostavi i original ili ovjerenu fotokopiju uvjerenja o izmirenim poreskim obavezama i obavezama doprinosa izdatog od strane nadležne poreske uprave ( stanje na dan 31.03.2014.).
Molim Vas da još jedan put provjerite da nije u pitanju greška iz razloga što smo kontaktirali našu poresku upravu i oni imaju praksu da izdaju uvjerenje da su izmirene poreske obaveze na dan podnošenja zahtjeva, a ne retroaktivno.
Molim Vas za odgovor da li je neophodno da uverenje o izmirenim poreskim obavezama bude sa stanjem na dan 31.03.2014. ili može sa datumom od septembra 2014.
Unapijed hvala,
Poštovana, molimo Vas da pogledate odgovor na pitanje br. 2. koji je postavljen na stranici www.nerda.ba – link http://www.nerda.ba/nerdaeda2014.php
19.
Poštovani,
U skladu sa Vašim Javnim pozivom za realizaciju mjera podrške poslovnim subjektima za saniranje posljedica poplava objavljenog 01.09.2014. godine prema tacki 11. stav 2. potrebno je dostaviti potvrdu o prijavi štete izdatu od strane nadležne službe/komisije jedinice lokalne samouprave, i/ili potvrdu o prijavi štete izdate od strane Uprave za indirektno oporezivanje BiH.
Pitanje bi se odnosilo na to da li je navedena potvrda obavezna prilikom prijave i dostave dokumentacije ili je to samo opcija buduci da je navedeno da se ista dostavi samo ukoliko je poslovni subjekti posjeduju
Kao što je navedeno u tekstu Javnog poziva ( tacka 11, stav 2 )poslovni subjekti su dužni dostaviti,
Ovjerenu fotokopiju potvrde o prijavi štete izdate od strane nadležne službe/komisije jedinice lokalne samouprave, i/ili ovjerenu fotokopiju potvrde o prijavi štete izdate od strane Uprave za indirektno oporezivanje BiH (ukoliko poslovni subjekti istu posjeduju)
Tekst (ukoliko poslovni subjekti istu posjeduju) se odnosi na potvrde o prijavi štete izdate od strane Uprave za indirektno oporezivanje BiH
20.
Javljam vam se povodom vaseg javnog poziva za dodjelu bespovratnih finansijskih sredstava u okviru Programa podrske.
Na koji nacin mogu da podnesem zahtjev i potrebnu dokumentaciju za vasu pomoc obzirom da je preduzece bilo poplavljeno, a bavi se proizvodnjom stocne hrane i sredstva bi bila potrebna za nabavku sirovina za obavljanje registrovane djelatnosti.Preduzece se nalazi u Loncarima optina Donji Zabar, JIB XXXXXXXXXXXXX.
Nacin podnošenja prijave, kao i obavezna dokumentacija navedeni su u Javnom pozivu za realizaciju mjera podrške poslovnim subjektima za saniranje posljedica poplava. Tekst Javnog poziva možete preuzeti sa WEB stranica www.edabl.org i www.nerda.ba
21.
Postovani,
U ime Javne ustanove Srednjoskolski centar "Mihajlo Pupin" Derventa, zaposlena na mjestu sekretara skole , zamolila bih Vas samo da mi kazete da li skola ,kao Javna ustanova ima pravo da aplicira za dodjelu sredstava po osnovu ostecenja od poplave?
Unapred se zahvaljujem!
Poštovana, ne ispunajvate kriterije poziva koji su opisani u tackama:
3. (privredni sektori) i 4 pod c). Uslov za evaluaciju aplikacija u ovom pozivu sticu samo aplikanti koji ispunjavaju sve zadate kriterije.
22.
Poštovani,
Obracamo Vam se sa nekoliko pitanja, koja su u direktnoj vezi sa objavljenim “Javnim pozivom za realizaciju mjera podrške poslovnim subjektima za saniranje posljedica poplava“. Steel mehanika d.o.o. Derventa, Kninska bb, je preduzece iz oblasti metalopreradivacke industrije, šifra djelatnosti: 25.12
U maju smo bili pogodeni poplavama. Voda je bila cca. pola metra u skladištu, gdje su stajali dio repro-materijala i dio gotovih proizvoda. Opštinska komisija je izvršila uvidaj cim se moglo prici objektu. Preduzece Steel mehanika je formiralo komisiju od zaposlenih u preduzecu koja je sacinila Zapisnik o procjeni štete 22.05.2014. godine, a isti smo dostavili Opštinskoj komisiji u Derventi 23.05.2014.
Radi se o štetama na repro-materijalu i gotovim proizvodima, komisija je procijenila da su manje prodajne vrijednosti za gotove proizvode, koji su bili pod vodom,cca 50% dok su neki repro-materijali ošteceni 100%, a neke cijevi i šipke na repro-materijalu koje su bile pod vodom su oštecene cca 50%.
Naše pitanje glasi:
Obzirom da je ukupno procjenjena šteta po izvještaju komisije 17.223.18 KM, imamo li šanse da dobijemo sredstva po ovom Javnom pozivu?
Mogu li poslužiti uvjerenja o izmirenim poreskom obavezama za direktne i indirektne poreze koja smo tražili i dobili od UIO i Poreske uprave RS sa 26.08.2014, a koje su nam bile neophodne za aplikaciju za dobijanje kredita?
Kako dokazati utrošak, eventualno dobijenih sredstava po ovom javnom pozivu?
Napominjemo da sa 31.08.2014. godine imamo zaposleno 5 radnika, a isti broj je bio i prije majskih poplava.
Molimo Vas za odgovor na gore postavljena pitanja .
Unaprijed zahvalni !
S obzirom na informacije koje ste naveli u pitanju, Vaše preduzece može aplicirati za dodjelu sredstava, a izbor korisnika sredstava ce biti izvršen nakon evaluacije svih pristiglih prijava prema kriterijima koji su definisani Javnim pozivom.
Što se tice navedenih potvrda o izmirenim poreskim obavezama, ukoliko je u istima, sa datumom koji ste naznacili, navedeno da nemate neizmirenih obaveza, potvrde se mogu prihvatiti.
Namjenski utrošak sredstava i dostavljanje relevantne dokumentacije ce biti definisani ugovorom sa odabranim korisnicima po ovom pozivu. Ta dokumentacija ce zavisiti od konkretnog slucaja (i moci ce se odnositi na racune/fakture, izvode, otpremnice, naloge, ugovore i sl.
23.
Poštovani!
Firma ima namjeru da se prijavi u “Program podrške poslovnim subjektima za saniranje posljedica poplava”.
Molimo Vas za odgovor na pitanje da li kopije dokumanata koje treba poslati u prilogu prijave moraju biti ovjerene ili ne?
Unaprijed hvala!
Poštovani, u tacki 11 ovog poziva koja nosi naslov Kako podnijeti prijavu je detaljno specificirana kompletna prijavna i prateca dokumentacija ukljucujuci podatke iz vašeg pitanja.
24.
Poštovani,
Javljamo se povodom javnog poziva za realizaciju mjera podrške poslovnim subjektima za saniranje posljedica poplava", sa upitom vezano za stavku 11. Kako podnijeti prijavu, pa su navedene dokumentacije od 1-8 koje se moraju dostaviti, pa bi vas molila da me date odgovor dali porezna uvjerenja moraju sadržavati datum obaveza 31.03.2014. godine ili se može priložiti uvjerenje koje pokazuje stanje recimo u 7 ili 8 mjesecu (jer istu posjedujemo) . jer porezna uprava izdaje uvjerenja sa današnjim danom obaveza tj sa danom kada se podnese zahtjev.
Unaprijed zahvaljujemo.
Poštovana, pogledajte odgovore na pitanja br 2 i br 5
25.
Poštovani,
Propcitali smo Vaš javni poziv „ ZA REALIZACIJU MJERA PODRŠKE POSLOVNIM SUBJEKTIMA ZA SANIRANJE POSLJEDICA POPLAVA“. Interesira nas dali mi kao tvrtka koja se bavi uzgojem i proizvodnjom žitarica, uljarica te sjemena žitarica i uljarica možemo aplicirati.
Tijekom poplave u 5 i 6 mjesecu više od 400 ha usjeva nam je uništeno u cijelosti. Uz uništene usjeve voda nam je odnijela i prijelaze preko kanalske mreže.
Želimo aplicirati za izgradnju 15 novih cvrstih cijevnih prijelaza- mostova(okvirni predracun radova je 25,.000,00KM preko kanalske mreže na lokalitetu Mere u Odžaku. Novoizgradeni prijelazi ce služiti kako nama tako i svim drugim poljoprivrednim proizvodacima koji imaju parcele u spomenutom prostoru.
Poštovana, molimo vas da pogledate objavljeni odgovor na pitanje br 17, te da pogledate sve kriterije u pozivu posebno one koji se odnose na Privredne sektore (tacka 3).
26.
Poštovani,
Obracamo Vam se povodom Vašeg javnog poziva pod nazivom "Za realizaciju mjera podrške poslovnim subjektima za saniranje posljedica poplava" iz septembra tekuce godine. Naime, uz prijavni obrazac traži se da se dostavi ovjerena fotokopiju potvrde o prijavi štete izdate od strane nadležne službe/komisije jedinice lokalne samouprave. Može li su tu svrhu dostaviti potvrda o pretrpljenoj šteti izdata od strane nadležne opcinske službe ?
Poštovani, možete dostaviti potrdu o pretrpljenoj šteti izdatu od strane nadležne opcinske službe.
27.
Poštovani,
Kako bismo što bolje razumjeli uslove iz Javnog poziva za realizaciju mjera podrške poslovnim subjektima za saniranje posljedica poplava, pitamo:
  1. Šta se konkretno podrazumjeva (šire objašnjenje) pod stavkom – troškovi nabavke obrtnih sredstava i ostali troškovi potrebni za redovno obavljanje registrovane djelatnosti. Molimo Vas da navedete neke primjere iz te aktivnosti.
  2. Kako se tumaci gubitak (uništenje) gotovih proizvoda? Može li se vrijednost gotovih proizvoda koji su uništeni sa lagera i njihova nadoknada (pomoc u obeštecenju) smatrati nadoknadom u obrtnim sredstvima što zapravo i jesu jer se prodajom roba pribavljaju nova obrtna sredstva.
Pod nabavkom obrtnih sredstava i ostalim troškovima potrebnim za redovno obavljanje registrovane djelatnosti podrazumijeva se nabavka sredstava (npr. repromaterijala, sirovina, poluproizvoda i sl.), a koja se koriste u proizvodnom procesu poslovnog subjekta u okviru registrovane privredne djelatnosti.
Cilj ovog javnog poziva nije obeštecenje poslovnih subjekata koji su ošteceni u poplavama, vec podrška stvaranju osnovnih uslova poslovnim subjektima za nastavak obavljanja privrednih aktivnosti. Cilj Programa jeste brži oporavak od posljedica poplava i nastavak rada, te zadržavanje broja zaposlenih u poslovnim subjektima.
28.
Javljamo vam se povodom vašeg Javnog poziva za realizaciju mjera podrške poslovnim subjektima za saniranje posledica poplava.
J.U. Sportsko kulturni centar Derventa, odnosno sportska dvorana u Derventi, je poplavljena i u maju i u avgustu mjesecu ove godine, a visina vode u maju je bila 140 cm, a u avgustu 135 cm. U ovoj ustanovi je stalno zaposleno 9 osoba.
Treba nam informacija, odnosno vaš odgovor, da li naša ustanova ima pravo da aplicira, odnosno da li može dobiti sredstva po ovom projektu.
Na žalost, ne možete konkurisati za Javni poziv jer ne ispunjavate uslov iz Javnog poziva koji je propisan tackom 3. (u dijelu koji se odnosi na pripadnost privrednim sektorima), te uslov iz tacke 4. c) (status privrednog društva u privatnom vlasništvu).
29.
Postovani,
Molimo Vas da nas obavjestite da li pravni subjekti koji su pretrpjeli stete od posledica klizista uzrokovanih zbog obilnih padavina u maju 2014. godine imaju pravo da ucestvuju u Javnom pozivu za realizaciju mjera podrske poslovnim subjektima za saniranje posledica poplava.
Doo xxxx xxxxx je privredni subjekat u privatnom vlasnistvu, bavi se drvopreradjivackom industrijom, a zbog nastalog klizista doslo je do pomjeranja proizvodnog objekta i pucanja donjih konstrukcija temelja. Namjena finansijskih sredstava bi se iskoristila za gradjevinske radove na sanaciji objekta i nabavku sirovina za obavljanje registrovane djelatnosti. S postovanjem,
Poslovni subjekti koji su pretrpjeli štete od posljedica klizišta mogu aplicirati u okviru Javnog poziva. U tacki 3. Javnog poziva, medu privrednim sektorima koji su prihvatljivi u okviru Javnog poziva, naveden je i sektor drvoprerade.
Gradevinski radovi na sanaciji oštecenih objekata spadaju u prihvatljive troškove i aktivnosti (tacke 6. i 7. Javnog poziva).
30.
Poštovani,
Procitali smo Vaš JAVNI POZIV vezano za saniranje posljedica od poplava i imamo jednu specificnu situaciju vezano za konkurisanje na isti.
Naime, firma XXXXX I doo je pogodena poplavama, kako direktno tako i indirektno. Direktnu štetu smo pretrpjeli u poslovnicama u Doboju i Doboj Jug-u, dok smo se u sjedištu firme i pogonu za proizvodnju uspjeli unekoliko odbraniti od poplave i tu, fala Bogu, nismo imali direktne štete, što se tice zaliha sirovina, materijela, opreme, zgrada i dr. (bilo je nekih manjih oštecenja, ali smo ih odklonili i nismo prijavljivali kao štetu), ali sto se tice proizvodnje i proizvodnog pogona, tu smo pretrpjeli indirektnu štetu tako što nam se odmah javio problem oko nabavke novih sirovina (kako fizicki, tako i finansijski) i to nam je dalje prouzrokovalo probleme oko smanjenja kapaciteta proizvodnje, nemogucnosti poštovanja rokova isporuke, tako da su nam pojedini kupci iz inostranstva i otkazali narudžbe (neki upotpunosti, neki djelimicno).
Naime, 2013 godine smo uz Vašu kreditnu liniju nabavili novu mašinu i povecali obim proizvodnje, uposlili novu radnu snagu, ali nakon poplava i svega što je iz toga proisteklo, kao što smo vec gore naveli , ta linija nam je trenutno neuposlena...
Planirali smo da se prijavimo na ovaj Vaš JAVNI POZIV, konkretno vezano za nabavku sirovina za redovno poslovanje proizvodnje, medutim pošto nismo na prostoru Doboj Istoka imali direktne štete na proizvodnom pogonu a imali smo je u drugim poslovnicama, na drugim lokacijama (Doboj i Doboj Jug), a koje nisu obuhvacene Vašim POZIVOM, zanima nas da li možemo na osnovu tih potvrda o prijavi štete da konkurišemo? Unapred zahvaljujemo!
Poštovani, štete nastale u Vašim poslovnicama (Doboj i Doboj Jug ) kako ste i sami naveli nisu na lokacijama koje su obuhvacene ovim pozivom, te nisu prihvatljive za podršku u ovom javnom pozivu.
Preporucujemo Vam da pogledate pozive ostalih organizacija u kojima je Doboj naveden kao podrucje, a na koje firme iz Doboja mogu aplicirati. Pozive možete pogledati na sljedecim linkovima:
http://www.ba.undp.org/content/bosnia_and_herzegovina
/en/home/presscenter/articles/2014/08/29/
public-call-for-smes-eu-floods-recovery-programme/

http://firmaproject.ba/ba/news/news.aspx?id=1402
http://yep.ba/javni-poziv-za-mala-i-srednja-
preduzeca-program-oporavka-od-poplava/
31.
Poštovani,
Naša firma je pretrpila štete od poplava u toku mjeseca maja i augusta ove godine. Nadležna Opštinska služba Opštine Srebrenik za poslovnu jedinicu koju imamo na teritoriji te opštine je izlazila na teren, pa i u našu firmu i vršila procjenu štete. Nakon poplave u augustu mjesecu nadležna komisija nevedene opštine još uvijek nije dolazila u našu firmu da procjeni štetu.
S toga da li cemo aplicirati samo za štete nastale u mjesecu maju ove godine ili možemo za obje?
Poštovani, u clanu 11 , objavljenoig poziva , tacke 1. i 2. koje se odnose na pratecu dokumentaciju su odgovor na vaše pitanje ( navedeni su dokumenti kao i ko ih sacinjava). U postupku apliciranja dokumentacija koja se odnosi na obje poplave mora biti kompletna.
32.
Poštovani, molim vas da mi odgovorite imam li pravo aplikacije na navedeni projekat ako sam registravan kao farma za tov pilica, mali preduzetnik i pretrpio sam direktnu štetu u majskim poplavama.
Hvala
Poštovani, pored navedenih kriterija za odabir (koje ste naveli o vašoj firmi) potrebno je ispunjavati i sve ostale kriterije navedene pozivom na osnovu koji ce komisija vršiti ocjenjivanje pristiglih prijava.
33.
Poštovani,
molim Vas da nam odgovorite na jedno pitanje u vezi apliciranja na Vas Javni poziv. Nasa firma je u maju 2014. pretrpjela velike štete od poplava. Štete smo prijavili u službu Civilne zaštite Opcine Lukavac, ali oni nikada nisu izašli na teren, da bi procijenili štetu. Svu štetu smo sanirali sami, od vlastitih sredstava, ne razmišljajuci da bi nam potvrda trebala za nešto u buducnosti. Mi posjedujemo interni zapisnik o šteti, racune vezane za sanaciju, fotografije proizvodnog pogona, procjenu štete poslanu kantonalnoj privrednoj komori, ali ne i zapisnik o šteti izdat od strane Opcine.
Može li naša firma aplicirati na Vaš program?
Hvala
Poštovani, U clanu 11 , objavljenog poziva , tacke od 1. do 8. koje se odnose na pratecu dokumentaciju su odgovor na vaše pitanje ( navedeni su dokumenti kao i ko ih sacinjava). Vezano za vaše pitanje obratite pažnju na tacke 1. i 2. pomenutog poglavlja koje se odnose na pratecu dokumentaciju.
34.
Poštovani,
Firma XXX doo iz Doboja je poplavljena i ispunjava uslove po Javnom pozivu za sanaciju štete od poplave.
Molimo Vas da nam odgovorite na koju adresu da dostavimo dokumentaciju obzirom da u Grupnoj jedinici lokalne samouprave I stoji samo Doboj istok a u Grupnoj jedinici lokalne samouprave II Doboj nije na spisku.
Molimo Vas za hitan odgovor?
S poštovanjem,
Poštovani, molim vas pogledajte odgovor na pitanje br 6 koje je vec postavljeno na stranicama www.nerda.ba i www.edabl.org
35.
Poštovani,
Obracam vam se u ime firma xxxxxxxx d.o.o, Laktaši, koja je pretrpjela štete u majskim poplavama. S obzirom na to da firma ispunjava uslove za apliciranje za sredstva podrške poslovnim subjektima pogodenim poplavama, molimo Vas za nekoliko dodatnih informacija u vezi sa traženim uslovima.
Kako bismo sredstva u slucaju odobrenja koristili za kupovinu mašina, potreban nam je odgovor na sljedece pitanje: Da li se mašine mogu kupiti od fizickog lica (pri cemu bismo kao dokaz mogli priložiti otkupni blok, sa svim potrebnim podacima o prodavcu istih). Naime, nove mašine za drvopreradivacku insustriju su izuzetno skupe, dok je nabavka polovnih/korišteih mnogo povoljnija (Napomena: vecina polovnih mašina na tržištu u posjedu je fizickih lica). Kupovina potrebnih mašina bila bi nam od izutetnog znacaja za dalje poslovanje, a stvorila bi nam mogucnost i za otvaranjem novih radnih mjesta.
Javnim pozivom nisu definisana ogranicenja koja se odnose na nabavku mašina ili opreme od fizickih lica. Namjenski utrošak sredstava i dostavljanje relevantne dokumentacije bicei definisani ugovorom sa odabranim korisnicima po ovom pozivu. Ta dokumentacija ce zavisiti od konkretnog slucaja (i moci ce se odnositi na ugovore, izvode, otpremnice, naloge i sl.).
36.
Poštovani,
Pretrpjeli smo štetu u majskim poplavama i aplicirali bi za sufinansiranje nabavke elektricnog viljuškara koji je neposredno poslije poplave radio sa manjim kapacitetom (nije bilo potrebe za radom viljuškara) i nije ušao u zapisnik o procjeni štete. Medutim nešto kasnije je došlo do kvara na elektronici i akumulatorima i nemogucnosti popravke istog, a sve to kao posljedica od poplave. Prinudeni smo na kupovinu novog viljuškara za obavljanje redovnih poslova pa nas interesuje da li su ti troškovi prihvatljivi odnosno da li trebamo priložiti neki dodatni zapisnik.
Hvala.
Prihvatljive aktivnosti i prihvatljivi i neprihvatljivi troškovi definisani su tackama 6, 7. i 8. Javnog poziva. U svakom slucaju, šteta koja nije evidentirana dokumentacijom koja je propisana Javnim pozivom (tacka 11.), ne može biti predmetom prijave na Javni poziv.
37.
Imao bih za vas pitanje da li ribnjak spada pod vasu donaciju,posto sam u maju pretrpeo stetu sa gubitkom od oko sest, sedam tona pastrmke. Unapred zahvaljujem.
Pozdrav
U tacki 3. ovog poziva su specificirani privredni sektori za dodjelu bespovratnih finansijskih sredstava. Molimo vas da obratite pažnju na sve prihvatljive kriterije date ovim pozivom.
38.
Postovani,
Javljam se iz Dervente ispred firme XX Xxxxxxxx. Procitali smo koju je sve dokumentaciju neophodno dostaviti vezano za program podrske u saniranju stete nastalih usljed poplava na poslovnim subjektima. Redovno izmirujemo obaveze po osnovu indirektnih poreza. Poslali smo zahtjev za dobijanje potvrde koja ce to potvrditi, medjutim saopsteno je da se ta potvrda mora cekati zbog velike guzve. Mi smo zapoceli s prikupljanjem dokumentacije, odmah nakon sto smo primili obavjestenje o ovom programu. Svu ostalu dokumentaciju imamo prikupljenu, no dolazi do problema kada je u pitanju potvrda o izmirenim obavezama po osnovu indirektnih poreza. Ukoliko ista ne stigne do 19, postoji li mogucnost da uzmete u obzir i razmatranje nasu dokumentaciju? Postoji li nekakvo drugo rjesenje?
Unaprijed hvala na odgovoru!
Tackom 10. Javnog poziva definisano je da „Samo prijave koje su kompletne kada je u pitanju tražena dokumentacija, te prihvatljive u pogledu uslova prihvatljivosti poslovnih subjekata i predložene namjene sredstava i troškova, mogu biti razmatrane za dodjelu finansijskih sredstava, a u suprotnom ce biti odbacene“.