J A V N I   P O Z I V
za učešće u postupku apliciranja za korištenje subvencioniranih kreditnih sredstava za poduzetnike i obrtnike
sa područja Tuzlanskog kantona
     

Udruženje za razvoj NERDA

raspisuje

JAVNI POZIV
za učešće u postupku apliciranja za korištenje subvencioniranih kreditnih sredstava za poduzetnike i obrtnike sa područja Tuzlanskog kantona

I. Pravo učešća za korištenje subvencioniranih kreditnih sredstava
Subvencionirana kreditna sredstva dostupna su registrovanim pravnim i fizičkim licima (registrovana privredna društva i obrti) koji će aplicirati za kredite putem Garantnog Fonda Udruženja za razvoj NERDA Tuzla. Sredstva za subvencioniranje kamate obezbjedjena su od strane Vlade Tuzlanskog kantona.

II. Uslovi kredita
Iznos kredita: od 5.000 KM do 100.000 KM
Period otplate: do 60 mjeseci
Grace period: do 6 mjeseci
Kamatna stopa (aktivna): 4%
Najviše 50 % kreditnih sredstava se odobrava za obrtna sredstva.

Napomena:
U skladu sa važećim kriterijima utvrdiće se rang lista kreditnih zahtjeva, prema kojoj će sredstva biti dodjeljivana u skladu sa iznosom sredstava na raspolaganju.

III. Uslovi i kriteriji za aplikante
Tražioci kredita trebaju ispunjavati slijedeće uslove (kriterije):

  • Da se bave proizvodnom ili proizvodno-uslužnom djelatnošću tj. djelatnošću dopustivom prema kriterijima Garantnog fonda te da to dokazuju dokumentom o registraciji
  • Da su registrovani na području Tuzlanskog kantona u skladu sa propisima nadležnog organa kao privredno društvo ili obrt.
  • Da imaju najmanje jedan finansijski izvještaj o poslovanju za prethodni period
  • Subvencionirani krediti ne mogu se odobravati za investicione projekte koji se odnose na izgradnju poslovnih objekata za koje nije pribavljena validna građevinska dokumentacija u smislu važećih zakonskih odredbi

IV. Podnošenje aplikacija
Prijave na Javni poziv sa pratećom dokumentacijom potrebno je dostaviti na adresu:

Udruženje za razvoj NERDA Tuzla
Ul. M. i Ž. Crnogorčevića broj 5
75000 Tuzla

sa naznakom "po Javnom pozivu za učešće u postupku apliciranja za korištenje subvencioniranih kreditnih sredstava za poduzetnike sa područja Tuzlanskog kantona".

Javni poziv je otvoren do 09.06.2014. godine

Za sve detaljnije informacije o uslovima, načinu, postupku apliciranja za korištenje subvencioniranih kreditnih sredstava, te potrebnoj dokumentaciji koja se predaje uz aplikaciju, potrebno je javiti se u Udruženje za razvoj NERDA, adresa: M. i Ž. Crnogorčevića broj 5, Tuzla, telefon: 035 369 904, 035 369 900, e-mail:gf@nerda.ba

1. DOKUMENTACIJA

Rb
Naziv dokumenta
Tip datoteke
Veličina
 
1.
Smjernice za aplikante
MS Word
200KB
2.
Saglasnost za davanje kreditnog izvještaja i davanje podataka - pravna lica
PDF
22KB
3.
Zahtjev za garanciju
MS Word
82KB
4.
Projekcija bilansa uspjeha
MS Excel
27KB
5.
Projekcija novčanog toka
MS Word
21KB
6.
Ročnost kupaca
MS Word
17KB
7.
Dokumentacija za kreditne zahtjeve
MS Word
90KB


2. PITANJA I ODGOVORI
Rb
Pitanje
Odgovor
Vlada TKVLADA TUZLANSKOG KANTONA