Aktuelni projekti

Green CBC – Cross-border Open innovation Bioeconomy network

Opis projekta:

Glavni cilj projekta predstavlja uspostavljanje mreže prekogranične saradnje u oblasti bioekonomije (GreenCBC mreža), kao rješenja za povećanje saradnje između malih i srednjih preduzeća, organizacija za podršku preduzetništvu i naučnoistraživačkih institucija, u cilju stvaranja održivih veza među relevantnim akterima u pogledu istraživanja i razvoja inovacija u prekograničnom području, a u cilju rješavanja sljedećih izazova:
 1. u programskom području postoje preduzetničke institucije za podršku, ali je potrebno unaprijediti njihovu profesionalnu strukturu i usluge, kako bi pomogli malim i srednjim preduzećima da izgrade svoje kapacitete i ojačaju konkurentnost;
 2. privatni sektor tehnološki je slab, što je uglavnom posljedica niske stope ulaganja u istraživanje i razvoj privatnih preduzeća;
 3. saradnja između privatnog i javnog sektora među učesnicima u području istraživanja i razvoja nije dovoljno razvijena.

Ključne aktivnosti projekta:

 1. Uspostavljanje uspostavljanje mreže prekogranične saradnje u oblasti bioekonomije (GreenCBC mreža);
 2. Organizovanje 4 brokerage događaja;
 3. Organizovanje 4 edukativne radionice;
 4. Organizovanje 4 okrugla stola;
 5. Kreiranje 3 vrste upitnika za razumijevanje tehnoloških potreba malih i srednjih preduzeća i njihovih potreba za uslugama od strane institucija za podršku poslovanju;
 6. Kreiranje baze ponude tehnologija iz institucija za istraživanje i razvoj i analiziranje trenutnih usluga koje pružaju institucija za podršku poslovanju kako bi se poboljšala saradnja između njih i malih i srednjih preduzeća.
 7. Unaprijeđenje segmenata Biotehnološke laboratorije, Biolab Tehnopolis, pri čemu će se navedena laboratorija povezati sa relevantnim biolaboratorijama, u prekograničnom području.

Očekivani ključni rezultati projekta:

 1. Edukovana mala i srednja preduzeća, kao i organizacije za podršku preduzetništvu, o inovacijama u području bioekonomije, transfer tehnologijama, pisanja EU projektnih prijedloga i potencijalne buduće saradnje privatnog i javnog sektora;
 2. Uspostavljena Green CBC mreža prekogranične saradnje;
 3. Umrežene ciljne grupe u okviru projekta, diseminirani primjeri dobrih praksi i inovativnih pristupa, uz unaprijeđenu saradnju između organizacija za podršku preduzetništva, malih i srednjih preduzeća, kao i naučno istraživačkih institucija na lokalnom, nacionalnom i regionalnom nivou, i to organizovanjem brokerage događaja.
 4. Povećana kompetentnost i unaprijeđen razvoj poslovnog okruženja u programskom području, jačanjem vještina i znanja o organizacijama za podršku preduzetništvu, malih i srednjih preduzeća i naučno istraživačkih institucija.

Vodeći partner:

Hrvatska gospodarska komora (HGK) kao vodeći partner biće odgovorna za sprovođenje cijelog projekta i koordinaciju između projektnih partnera. HGK će upravljati, koordinisati i voditi partnere u sprovođenju projektnih aktivnosti tokom implementacije projekta GreenCBC. HGK sprovodi radne pakete Menadžment i Implementacija. U okviru projekta, HGK će razviti 2 kurikuluma za obrazovne aktivnosti i 3 vrste upitnika (za mala i srednja preduzeća, preduzetničke institucije i za organizacije za istraživanje, razvoj i inovacije), kao i organizovati edukativne događaje, brokerske događaje i okrugle stolove. HGK će razviti Memorandum o saradnji za razvoj GreenCBC mreže i kreirati web platformu, koja će koristiti kao alat za buduću saradnju u prekograničnom području.

Projektni partneri:

Centar kompetencija d.o.o. za istraživanje i razvoj (CEKOM) kao partner na projektu obezbijediće uslove za sprovođenje projektnih aktivnosti na teritoriji Hrvatske (podstaći saradnju između organizacija za podršku preduzetništvu, malim i srednjim preduzećima i naučno israživačkim institucijama), te koordinisati i implementirati radni paket Komunikacija. CEKOM će izraditi 2 kurikuluma za obrazovne aktivnosti i izvještaj o organizacijama za podršku preduzetništvu, malim i srednjim preduzećima i naučno israživačkim institucijama u području bioekonomije u Hrvatskoj. CEKOM će organizovati edukativne i brokerske događaje, kao i okrugli sto, te uspostaviti i opremiti tkzv. Zelenu laboratoriju, u okviru svoje institucije.

Inovaciono preduzetnički centar Tehnopolis (IPC Tehnopolis) kao partner na projektu obezbijediće uslove za sprovođenje projektnih aktivnosti na teritoriji Crne Gore (podstaći saradnju između organizacija za podršku preduzetništvu, malim i srednjim preduzećima i naučno israživačkim institucijama). IPC Tehnopolis će organizovati edukativne i brokerske događaje, kao i okrugle stolove. Takođe, kreiraće izvještaj o organizacijama za podršku preduzetništvu, malim i srednjim preduzećima i naučno israživačkim institucijama u području bioekonomije u Crnoj Gori. IPC Tehnopolis će unaprijediti kapacitete Biotehnološke laboratorije, Biolab Tehnopolis u Nikšiću.

Udruženje za razvoj NERDA (NERDA) kao partner na projektu obezbijediće uslove za sprovođenje projektnih aktivnosti na teritoriji Bosne i Hercegovine (podstaći saradnju između organizacija za podršku preduzetništvu, malim i srednjim preduzećima i naučno israživačkim institucijama). NERDA će će organizovati edukativne i brokerske događaje, kao i okrugle stolove. Takođe, kreiraće izvještaj o organizacijama za podršku preduzetništvu, malim i srednjim preduzećima i naučno israživačkim institucijama u području bioekonomije u Bosni i Hercegovini.

Trajanje projekta: 01.09.2020 – 31.08.2022. (24 mjeseca)

Ukupan budžet projekta: 680.529,23 EUR

Iznos EU kofinansiranja: 578.449,84 EUR

Prioritetna područje programa: Prioritetna područje 4 – Jačanje konkurentnosti i razvoj poslovnog okruženja u programskoj oblasti

Projekat je kofinansiran sredstvima EFRR i IPA II fondova Evropske unije

Više informacija o programu Interreg IPA program prekogranične saradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014.-2020. možete pronaći na: https://www.interreg-hr-ba-me2014-2020.eu/

PROJEKTI EKONOMSKOG RAZVOJA U SJEVEROISTOČNOJ BOSNI I HERCEGOVINI:

Aktuelni projekti

Implementirani projekti

Projekat "Panonsko - jadranska veza" (PA.CON)

Program: EU IPA INTERREG Program prekogranične saradnje između Hrvatske, BiH i Crne Gore 2014-2020

Trajanje projekta: oktobar 2020. – oktobar 2022.

Učesnici u projektu:

Vodeći partner projekta je Općina Nijemci iz Hrvatske, dok su partneri iz BiH Grad Tuzla i Udruženje za razvoj NERDA iz Tuzle, a iz Crne Gore Centar za zaštitu i pročuvanje ptica i Javno preduzeće za Nacionalne parkove Crne Gore.

Sažetak:

PA.CON želi doprinijeti razvoju održivog turizma korištenjem i aktiviranjem neiskorištenih prirodnih resursa regije CBC. Uobičajeni problemi prekogranične suradnje: neiskorištena prirodna dobra za razvoj turizma, nedostatak odgovarajuće turističke infrastrukture, nizak nivo iskorištavanja turističkih potencijala za promatranje ptica; nerazvijeni ljudski potencijali za turizam, neujednačena i promocija turističkih atrakcija sa malim dosegom. PA.CON će omogućiti bolje korištenje prirodnih dobara povezanih sa posmatranjem ptica te će tako razviti novu zajedničku turističku ponudu - regionalnu tematsku rutu PA.CON, koja će privući nove posjetitelje.

Glavni cilj projekta PA.CON je:

izravni doprinos razvoju održivog turizma u ciljanoj regiji HR, BIH, CG korištenjem i aktiviranjem neiskorištenih prirodnih resursa i dobara povezanih s ornito-faunom. Kroz vezu sa sveukupnim programskim ciljem, projekat dovesti do jačanja socijalnog, ekonomskog i teritorijalnog razvoja programskog područja. Konkretno, stvaranje zajedničke turističke ponude ove prekogranične regije rezultirati će uticajem na povećanje broja posjetitelja na području Projekta.
Specifično, stvaranjem zajedničke turističke ponude povezane sa ornito-faunom i prirodnim resursima, ovaj će projekat ojačati i diverzificirati turističku ponudu prekograničnim pristupom i omogućiti će održivo korištenje prirodne baštine u prekograničnoj regiji.

Očekivani ishodi PA.CON-a su:

- 3 unaprijeđena prirodna dobra na području Nijemca, Tuzle i Skadarskog jezera, koja će biti učinjena dostupnim posjetiteljima,
- 150 predstavnika ciljne skupine obučeni kako bi se poboljšali kapaciteti u upravljanju destinacijama i sistemu osiguranja kvalitete.
- sve će to dovesti do 5000 novih posjetitelja u regiji CBC.

Projekat "Održiva saradnja univerziteta i preduzeća za poboljšanje zapošljivosti diplomiranih studenata"

Program: EU ERASMUS +

Trajanje projekta: novembar 2020 – novembar 2023

Učesnici u projektu:

BURCH Univerzitet, BiH, Univerzitet Novi Sad, Univerzitet primjenih nauka Kempten, Njemačka, Univerzitet poduzetništva i administratcije, Poljska, OBREAL, Španija, Univerzitet Istočno Sarajevo, Univerzitet „Džemal Bijedić“ Mostar, Univerzitet u Tuzli, Univerzitet Crne Gore, EOPKA Univerzitet, Univerzitet "Ismail Qemali" Vlore, Albanija, „Luigj Gurakuqi” Univerzitet Shkodra, Albanija, Udruženje za razvoj NERDA, Elektroprivreda BH, Hiperion, Crna Gora, CCIVD, Albanija.

Glavni cilj projekta je:

Modernizirati univerzitete zemalja Zapadnog Balkana jačanjem partnerstva između unverziteta i preduzeća u područjima obrazovanja i prenosa znanja na temelju potreba tržišta s ciljem poboljšanja zapošljivosti studenata. Osim toga, cilj projekta je poboljšati međunarodnu saradnju i umrežavanje na regionalnom i međunarodnom nivou između univerziteta i poduzeća.

Specifični ciljevi projekta su:

• Razviti odnose sa okruženjem i procijeniti potrebe tržišta za određenim kadrom kako bi se povećala stopa zapošljavanja u zemljama Zapadnog Balkana,
• Modernizacija tri tehnološka odsjeka na svakom od partnerskih univerziteta kroz uvođenje prakse, modernizacijom studijskih programa i uvođenjem poduzetništva,
• Ojačati postojeće i osnovati nove start-up servise u zemljama partnerima
• Razviti poduzetničku mrežu između partnerskih univerziteta te platformu za razmjenu dobrih praksi

Projekat: Platforma za dijalog eksperata o regionalnim politikama u oblasti obnovljivih izvora energije REPCONS 2.0

Izvor finansiranja: Evropska fondacija za klimu

Područje implementacije: Bosna i Hercegovina, Srbija, Crna Gora

Trajanje projekta: 12 mjeseci (januar2020. - januar 2021.)

Nosilac projekta: Udruženje za razvoj NERDA iz Tuzle, BiH

Projektni partneri:

Asocijacija za održivi razvoj ASOR, Srbija, Mreža za promociju aktivnosti u oblasti klimatskih promjena i energetike - CLEAN, Crna Gora

Glavni ciljevi projekta:

Cilj projekta je razviti regionalnu platformu koja će na sistematičan način omogućiti kontinuirani dijalog i izgradnju konsenzusa među kreatorima mišljenja (ekspertii iz industrije i akademske zajednice) u odabranim zemljama zapadnog Balkana koji bi trebali:
• Osigurati strukturirani alat za neovisnu procjenu odozdo prema gore, koju provode eksperti u regiji, rformu energetske tranzicije i performansi/spremnosti zemlje za energetsku tranziciju u sektorima energije Zapadnog Balkana;
• Podržati, ambiciozno ali realno postavljanje ciljeva za dekarbonizaciju i razvoj politika i mjera, tokom pripreme NECP-a koji će potaknuti održiva ulaganja u elektroenergetski sektor, posebno u solarna postrojenja i vjetroelektrane;
• Promovirati energetsku tranziciju kao razvojnu priliku i kao važnu komponentu „Zelenog plana oporavka“ nakon COVID-19.

Očekivani ishodi projekta:

Očekuje se da će aktivnosti u projektu REPCONS 2.0 imati slijedeće ishode:
• Omogućiti kontinuirano praćenje učinka vlada u realizaciji strateških razvojnih dokumenata;
• Doprinijeti razumijevanju osnovnih uzroka za utvrđeni lošiji učinak vlada, državnih agencija i javnih preduzeća u vezi sa energetskom tranzicijom;
• Dati prijedloge za povećanje tempa energetske tranzicije podržane stručnim analizama;
• Povećati svijest o važnosti energetske tranzicije kao razvojne mogućnosti, posebno u širokoj stručnoj zajednici;
• Podržati procese strateškog planiranja, posebno pripremu NECP-a;
• Pokrenuti raspravu i dati prijedloge o mogućnostima kako bi energetska tranzicija mogla biti važan faktor za „zeleni oporavak“ nakon COVID-19.

RESTART_4Danube - Podržavanje kreativnih industrija u urbanoj regeneraciji za ciljem jačanja Podunavlja

01.07.2020 – 31.12.2022

Gradovi u Podunavlju suočavaju se s izazovima u razvoju kulture koja generira javne / privatne sinergije za promicanje malih i srednjih poduzeća i poticanje kreativnih urbanih zajednica. Kako bi se prevladali ovi izazovi, glavni je cilj projekta poboljšati okvirne uslove i instrumente politike podržavanjem regionalne i lokalne strategije specijalizacije S3 za novi model urbane regeneracije koja uključuje kulturu i kreativne industrije (CCI).

U tu svrhu definirana su 3 specifična cilja:

• Razviti zajedničku strategiju za podršku kreativnom i inovativnom urbanom razvoju.

• Provesti 5 lokalnih akcionih planova za jačanje transnacionalne saradnje i urežavanje u Dunavskoj regiji.

• Osigurati različite mogućnosti i platforme javnim tijelima za raspravu o problemima i razmjenu ideja.

Kao dio pilot akcije projekta, izradit će se 5 lokalnih akcijskih planova (LAP). LAP-ovi će značajno poboljšati transnacionalnu i institucionalnu suradnju i pojačati izgradnju kapaciteta.

• LAP 1 - Novi prostori za eksperimentiranje, inovacije i poduzetništvo u CCI sektoru u Craiovi, Rumunjska.

• LAP 2 - Održiva obnova industrijske zgrade u Rijeci, Hrvatska.

• LAP 3 - Tranzitni razvoj u Mariboru, Slovenija.

• LAP 4 - Obnavljanje baštine i povijesnih zgrada u Sárváru, Mađarska.

• LAP 5 - Zelena urbana obnova u Vraca, Bugarska.

Očekivani rezultati:

• zajednička strategija kreativne urbane obnove za Podunavlje,

• novi set alata za kreativnu urbanu regeneraciju,

• 5 lokalnih akcijskih planova,

• paket sporazuma o saradnji između poduzeća i institucija za istraživanje i razvoj,

• pregled nivoa spremnosti,

• priručnik za obuku s modulima o kreativnosti i upravljanju urbanim područjem te o upravljanju urbanim inovacijama.

Partnerstvo obuhvaća 25 projektnih partnera iz 12 zemalja, a koordinira Sveučilište "Politehnica" iz Bukurešta, Rumunjska. Projekt koristi pristup „quadruple helix”kroz saradnju 11 javnih ustanova, 7 firmi i organizacija za podršku poduzetništvu, 4 institucije visokog obrazovanja i istraživanja i 3 aktera civilnog društva. Zemlje koje sudjeluju u projektu RESTART_4Danube, pored Rumunjske, su Njemačka, Slovenija, Hrvatska, Bugarska, Austrija, Mađarska, Bosna i Hercegovina, Moldavija, Ukrajina, Srbija i Estonija.

Udruženje za razvoj NERDA razvit će nove alate za potporu malim i srednjim poduzećima aktivnim u kreativnim industrijama koji bi im pomogli da budu prisutniji i uključeni u procese urbane regeneracije. Sudjelujući u ovom projektu, NERDA će raditi na povezivanju sudionika iz Bosne i Hercegovine sa partnerskim organizacijama iz drugih zemalja koje učestvuju u projektu.

Trajanje projekta 07.2020 - 12.2022

Projekt RESART_4Danube sufinanciraju 3 fonda Europske unije, Europski fond za regionalni razvoj, Instrument pretpristupne pomoći i Europski instrument susjedstva (ERDF, IPA, ENI).

Budžet projekta u eurima:

Ukupno: 1.814.895 EUR

Doprinos iz ERDF-a: 1.348.100 EUR

IPA doprinos: 57.710,75 EUR

Doprinos ENI-a: 136.850 EUR

Web stranica projekta: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/restart-4danube

Linkovi projekta na društvenim mrežama:

• Facebook: https://fb.me/Restart4Danube

• LinkedIn poslovna stranica: https://www.linkedin.com/company/restart4danube

• Twitter: https://twitter.com/Restart4Danube

• Instagram: https://www.instagram.com/restart4danube/

Transnacionalna saradnja poljoprivredno-prehrambenih klastera temeljena na pristupu pametne specijalizacije u Dunavskoj regiji – Danube S3 klaster

sida

Program:

EU Interreg Danube Transnational Programme (EU Interreg Dunavski transnacionalni program)

Finansira:

Evropska unija

Budžet projekta:

1,790,445.70 €

Trajanje projekta:

36 mjeseci

Područje implementacije projekta:

Rumunija, Njemačka, Mađarska, Slovenija, Hrvatska, Bugarska, Srbija, Moldavija, Ukrajina, i Bosna i Hercegovina

Glavni cilj:

Projekt ima za cilj stvoriti značajnu promjenu razvijajući strategiju i program klastera Dunava S3 temeljen na angažmanu četverostrukog heliksa (Quadruple Helix approach) kao transnacionalnih strateških dokumenata usmjerenih na iskorištavanje veza između međusobnog jačanja specijalizacijskih područja diljem sektora. Strategija će biti testirana pomoću pet pilot inicijativa u 4 međusobno povezane teme (tržišna inteligencija, otvorena inovacija, poslovni modeli za kružnu ekonomiju i zdrava hrana) koji su međusobno povezani i sposobni za generiranje novih inovativnih projektnih ideja. Pilot akcije će se provoditi u Hrvatskoj, Srbiji i Slovačkoj, a naročito u Moldaviji i Ukrajini gdje će se odvijati većina aktivnosti usmjerenih ka sticanju znanja.

Specifični cilj:

Razviti politike klastera i instrumente provedbe

Očekivani rezultati:

Glavni rezultat projekta Dunava S3 Cluster je poboljšana suradnja i koordinacija za politike klastera u sektoru agro-prehrambenih proizvoda temeljenih na pametnom specijalizacijskom pristupu i razvoju 2 inovativnih alata kako bi se omogućila implementacija pet regionalnih pilot inicijativa u području tržišne inteligencije, otvorene inovacije, poslovnog modela za kružnu ekonomiju i zdravu hranu koja će dovesti do 15 sporazuma o suradnji na klasterima.
Projekt će povećati suradnju i koordinaciju klastera tako što će zajednički razvijati strateške dokumente za klastere koji su aktivni u poljoprivredno-prehrambenom sektoru u Dunavskoj regiji, kao što su:
a. Danube S3 Strategija klastera – transnacionalni strateški document fokusiran na iskorištavanje veza između srodnih područja diljem sektora, fokusirajući se na konkuretnu poziciju lanaca vrijednosti
b. Danube S3 preporuke za politike klastera
c. Danube S3 program klastera – transnacionalno koordinirani program za klastere koji djeluju u poljoprivredno-prehrambenom sektoru u kontekstu pametne specijalizacije

Regionalni Garantni fond za mala i srednja preduzeća

Budući da je analiza privrednih kretanja u sektoru malih i srednjih preduzeća ukazala na postojanje ozbiljnih prepreka u procesu investiranja u proizvodne procese, NERDA je u martu 2008. godine uspostavila Garanti fond za mala i srednja preduzeća. Udruženje za razvoj NERDA je u partnerstvu sa Volksbank BH, Tuzla za mala i srednja preduzeća obezbijedila atraktivnu kamatnu stopu od 6.99 %, dok je multiplikator za uložena sredstva 3.0. Ukupna vrijednost deponovanih sredstava je 848.250 KM, dok je trenutni potencijal Fonda 2.544.750 KM.

Za više informacija o Garantnom fondu kontaktirajte:
Gdin. Jasenko Omerćehajić, administrator Garantnog fonda
Tel: +387 35 274 385
E-mail: gf@nerda.ba


implementirani projekti

Podrška malim i srednjim preduzećima

Obuke i konsultacije

Udruženje za razvoj NERDA je regionalna razvojna agencija za sjeveroistočnu BiH i odgovorna je za jačanje, koordinaciju i promociju ekonomskog razvoja sjeveroistočne BiH.

KONTAKTI

Adresa: M. i Ž. Crnogorčevića br. 5 75000 Tuzla - Bosna i Hercegovina
Tel: +387 35 369 900
Fax: +387 35 369 903
E-mail: nerda@nerda.ba

© Copyright NERDA 2016
Placeholder imagePlaceholder image