Program i proces certifikacije općina i gradova

BFC Program certifikacije općina sa povoljnim poslovnim okruže­njem je instrument koji omogućava ocjenu kvaliteta lokalnih zajednica u pogledu investicionih potencijala, infrastrukture, usluga i informacija koje nude potencijalnim investitorima i po­stojećoj privredi/gospodarstvu. Certifikat o povoljnom poslovnom okruženju predstavlja svojevrsnu garanciju investitorima da određena lo­kalna samouprava pruža visok nivo usluga kompanijama u sve tri faze značajne za razvoj biznisa:

 • (a) predinvesticiona,
 • (b) investiciona i
 • (c) post-investiciona

 • Lokalna samouprava, odnosno lokalna administracija mora u svim navedenim fazama da bude pouzdan partner privatnom biznisu, tako što će svojim aktivnostima obezbjeđivati najviši standard usluga, što ulagači i očekuju. Samo na taj način gradovi i opći­ne biće prepoznati kako od strane postojećih privrednika koji već posluju na teritoriji općine, tako i od strane investitora kao atrak­tivne destinacije za nove projekte. Nova ulaganja pretpostavka su za nova zapošljavanja, a nova radna mjesta osnovni i najvažniji preduslov za unaprjeđenje životnog standarda građana.

  Program vrši i procjenu kvaliteta usluga i informacija koje se pru­žaju kao podrška privrednicima/gospodarstvenicima, kao i efikasnost procesa koji su u vezi sa poslovnom klimom. Konačno, certifikacija mjeri obim investicionih mogućnosti i način na koji se te mogućnosti koriste.

  BFC SEE je osmišljen kao putokaz ka aktivnostima koje će omo­gućiti lokalnoj samoupravi potpunu organizovanost i efikasnost u pružanju informacija ka privredi/gospodarstvu, kao i u korišćenju istih za određi­vanje konkurentskih prednosti.
  Program certifikacije ujedno ima za cilj da unaprijedi saradnju svih aktera koji su uključeni u proces privlačenja i realizacije investici­ja, kao i da promoviše standarde koji utiču na kreiranje povoljne poslovne klime. Dakle, kvalitetnija interna organizacija gradskih/ općnskih administracija, kao i eksterna prepoznatljivost od stra­ne investitora i drugih zainteresovanih aktera, glavne su pred­nosti koje lokalne samouprave ostvaruju pristupanjem BFC SEE procesu. Unaprijeđeni kvalitet rada lokalnih samouprava će pored sticanja certifikata o povoljnom poslovnom okruženju, omogućiti gradovima i općinama implementaciju kvalitativno drugačijeg i boljeg načina rada lokalnih službi.

  Ciljevi Programa obuhvataju, ali se ne ograničavaju na:
 • Jačanje kapaciteta gradova i općina za privlačenje investicija i podršku lokalnom privrednom sektoru
 • Obezbjeđivanje stabilnog i mjerljivog poslovnog okruženja
 • Utvrđivanje primjera najbolje prakse
 • “Korak po korak” vodič ka daljim poboljšanjima
 • Izgradnja svesti privrednika o mogućnostima i potencijalima koje pružaju gradovi/općne
 • Definisanje jedinstvenog i standardizovanog pristupa, kako ka novim, tako i ka postojećim preduzećima/investitorima
 • Uvođenje inovacija u načinu na koji se promovišu lokalni po­tencijali
 • Pronalaženje konkretnih rešenja za poboljšanje poslovnog okruženja.

 • Certifikacija gradova/općina podrazumjeva ispunjenje određenih standarda, tj. svojevrsnu garanciju da će postojeći privrednici, kao i potencijalni investitori, dobiti usluge i informacije na način koji olakšava poslovanje i aktivnosti koji spadaju u nadležnost lokal­nih samouprava. Certifikat znači da je lokalna samouprava doku­mentovala da su procesi i usluge koje sprovodi u svom radu u skladu sa kriterijumima koji su definisani kao proces certifikacije. Dodatno, to znači da privrednici mogu očekivati i određenu po­moć i partnerski odnos grada/općine, kada su u pitanju i poslovi i procedure koje spadaju u nadležnosti institucija koje deluju na republičkom nivou.
  Namjera kreatora Programa certifikacije je da kroz implementaciju procesa i svečanu dodjelu certifikata podstaknu lokalne samou­prave da preduzmu proaktivan pristup ka promociji sopstvenih investicionih potencijala i privlačenju ulaganja. Kriterijumi za cer­tifikaciju predstavljaju neku vrstu podsjetnika o tome šta sve je­dan grad/općina treba da razvija kao sopstveni kapacitet, kao i o tome koji operativni segmenti lokalne administracije moraju biti u potpunosti funkcionalni. Krajnja posledica implementacije pro­cesa certifikacije u određenoj lokalnoj samoupravi jeste povećana konkurentnost za privlačenje investicija u odnosu na gradove/ općine unutar i van granica zemlje.

  BFC SEE predstavlja jedinstvenu inicijativu u regionu jugoistočne Evrope, koja utiče na kreiranje brže i efikasnije administracije, koja treba da otkloni prepreke za ubrzani razvoj privrede, omogući bolje investicione rezultate i uvođenje novih tehnologija, kreiranje novih radnih mj esta i opštu modernizaciju društva. Ovakve inicijative su važne i za stvaranje dobre reputacije regiona, u vremenu kada sve zemlje u širem okruženju ulažu značajne napore ka ekonomskom razvoju.

  Cjelokupan postupak certifikacije gradova i općina sa povolj­nim poslovnim okruženjem osmišljen je da bude održiv. On se ogleda kako u tome da jednom uspostavljene kvalitetne procedure i postupci u lokalnoj (gradskoj/općinskoj) administra­ciji nastavljaju da funkcionišu u narednom periodu, tako i u či­njenici da je rok važenja/trajanja certifikata ograničen (2 godine).

  Vrijeme potrebno gradu/općini da ispuni kriterijume i stekne certfikat se razlikuje od slučaja do slučaja. Sam tok procesa certfi­kacije se može predstaviti kroz sljedeće osnovne faze:
 • 1) Faza evaluacije (do 4 mjeseca)
 • 2) Faza implementacije (do 6 mjeseci)
 • 3) Faza verifikacije i certifikacije (do 2 mjeseca)
 • 4) Promocija
 • 5) Nadzorna provjera (do 1 godine od sticanja certifikata)
 • 6) Recertifikacija (2 godine od sticanja certifikata).

 • Nakon upoznavanja sa programom, pojedinačnim koracima i preduslovima, lokalna samouprava donosi odluku o svom učešću koja rezultira potpisivanjem Ugovora o saradnji na Programu cer­tifikacije.

  Potpunu dokumentaciju i obrasce možete preuzeti na ovom linku : Program i proces certifikacije općina i gradova

  Javni poziv
  Placeholder image
  Placeholder image

  Područje Djelovanja

  Upravljačka Struktura

  Partneri

  Udruženje za razvoj NERDA je regionalna razvojna agencija za sjeveroistočnu BiH i odgovorna je za jačanje, koordinaciju i promociju ekonomskog razvoja sjeveroistočne BiH.

  KONTAKTI

  Adresa: M. i Ž. Crnogorčevića br. 5 75000 Tuzla - Bosna i Hercegovina
  Tel: +387 35 369 900
  Fax: +387 35 369 903
  E-mail: nerda@nerda.ba

  © Copyright NERDA 2016
  Placeholder imagePlaceholder image